Warunki Użytkowania i Warunki Sprzedaży Amazon.pl

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2021

Witamy na stronie Amazon.pl

Amazon Europe Core SARL, Amazon EU SARL oraz podmioty powiązane tych spółek („Amazon”) udostępniają zawartość strony internetowej oraz inne produkty i usługi użytkownikom odwiedzającym stronę Amazon.pl („strona”) lub dokonującym na niej zakupów, korzystającym z produktów lub usług Amazon, korzystającym z aplikacji mobilnej Amazon lub z oprogramowania udostępnianego przez Amazon w związku z dowolną z powyższych usług (zwanych łącznie „Usługami Amazon”). Amazon świadczy Usługi Amazon oraz sprzedaje swoje produkty na warunkach przedstawionych na niniejszej stronie. Amazon.pl jest nazwą handlową Amazon.

Warunki Użytkowania

Warunki Sprzedaży

Warunki Użytkowania

Przed skorzystaniem z Usług Amazon prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami. Korzystając z Usług Amazon wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków.

Oferujemy szeroki zakres Usług Amazon, do których w określonych sytuacjach mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki. Korzystając z Usługi Amazon (na przykład z Twojego Konta, Kart Podarunkowych lub aplikacji mobilnych Amazon), podlegasz również warunkom, zasadom i wytycznym obowiązującym w stosunku do danej Usługi Amazon („Warunki świadczenia Usługi”). W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami Użytkowania a Warunkami świadczenia Usługi, znaczenie rozstrzygające będą miały Warunki świadczenia Usługi.

Zawiadomienie o naruszeniu praw i procedura zgłaszania roszczeń

1 OCHRONA PRYWATNOŚCI

Prosimy o zapoznanie się z treścią Informacji o prywatności oraz Informacji o plikach cookie i reklamie internetowej.

2 KOMUNIKACJA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Korzystając z dowolnej Usługi Amazon lub wysyłając wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe lub innego rodzaju korespondencję ze swojego komputera lub urządzenia mobilnego, komunikujesz się z nami drogą elektroniczną. Będziemy komunikować się z Tobą przy pomocy różnego rodzaju kanałów komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych, powiadomień typu push w aplikacji, a także poprzez zamieszczanie wiadomości e-mail lub komunikatów na stronie internetowej lub w ramach innych Usług Amazon, takich jak Centrum Powiadomień. Dla celów zawartej pomiędzy nami umowy, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas komunikatów drogą elektroniczną oraz uznajesz, że wszelkie umowy, zawiadomienia, ujawniane informacje i inne komunikaty, które przekazujemy Ci drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne dotyczące zachowania formy pisemnej tego rodzaju komunikacji, poza przypadkami, w których bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagać będą innej formy komunikacji.

3 PRAWA AUTORSKIE I PRAWA DO BAZ DANYCH

Wszelkie treści zawarte w dowolnej Usłudze Amazon lub udostępniane za jej pośrednictwem, w tym tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, pliki dźwiękowe, pliki cyfrowe przeznaczone do pobrania oraz kompilacje danych, stanowią własność Amazon lub podmiotów dostarczających Amazon treści oraz podlegają ochronie prawnej na podstawie luksemburskich i międzynarodowych przepisów o ochronie praw autorskich oraz praw do baz danych. Kompilacje wszelkich treści zawartych w dowolnej Usłudze Amazon lub udostępnianych za jej pośrednictwem stanowią wyłączną własność Amazon oraz podlegają ochronie na podstawie luksemburskich i międzynarodowych przepisów o ochronie praw autorskich oraz praw do baz danych.

Nie zezwala się na pobieranie i/lub na wtórne wykorzystywanie elementów treści jakiejkolwiek Usługi Amazon bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody. W szczególności, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody nie jest dozwolone stosowanie jakichkolwiek narzędzi służących do hurtowego gromadzenia lub eksploracji danych (data mining), robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych w celu (jednorazowego lub wielokrotnego) pobierania jakichkolwiek istotnych elementów treści dowolnej Usługi Amazon w celu ich wtórnego wykorzystania. Bez naszej wyraźnej pisemnej zgody nie jesteś również uprawniony do tworzenia i/lub publikowania swoich własnych baz danych zawierających istotne elementy jakiejkolwiek Usługi Amazon (np. naszych cenników i ofert produktów).

4 ZNAKI TOWAROWE

Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę znaków towarowych Amazon.

Ponadto, grafiki, logo, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty oraz nazwy usług i serwisów stanowiące element dowolnej Usługi Amazon lub udostępniane za jej pośrednictwem stanowią znaki towarowe bądź przedmioty wzornictwa przemysłowego i layouty produktów i usług Amazon. Znaki towarowe i przedmioty wzornictwa przemysłowego i layouty produktów i usług Amazon nie mogą być używane w powiązaniu z jakimikolwiek produktami lub usługami niebędącymi produktami lub usługami Amazon w jakikolwiek sposób, który mógłby wprowadzać klientów w błąd, ani też w sposób dyskredytujący lub deprecjonujący Amazon. Wszystkie pozostałe, nienależące do Amazon znaki towarowe, które pojawiają się w ramach jakiejkolwiek Usługi Amazon, stanowią własność ich odpowiednich właścicieli, którymi mogą być zarówno podmioty powiązane z Amazon lub sponsorowane przez Amazon, jak i inne podmioty.

5 PATENTY

Jeden lub większa liczba patentów mają zastosowanie do niniejszej strony internetowej, jej niektórych funkcji i usług. Kliknij tutaj, aby zobaczyć listę mających zastosowanie patentów Amazon oraz licencjonowanych patentów. Powyższa lista nie ma wyczerpującego charakteru.

6 LICENCJA I DOSTĘP

Pod warunkiem przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków Użytkowania i odpowiednich Warunków korzystania z Usługi oraz uiszczenia przez Ciebie wszelkich mających zastosowanie opłat, Amazon lub dostawcy udostępniający Amazon określone treści udzielają Ci ograniczonej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji, na dostęp do Usług Amazon i korzystanie z nich na własny, niekomercyjny użytek. Niniejsza licencja nie obejmuje prawa do odsprzedaży jakiejkolwiek Usługi Amazon lub zawartych w niej treści ani korzystania z nich do celów komercyjnych, prawa do gromadzenia i wykorzystywania ofert produktów, opisów produktów lub informacji o cenach, wykonywania praw zależnych do Usługi Amazon lub zawartych w niej treści, pobierania lub kopiowania informacji o kontach na rzecz innego podmiotu prowadzącego działalność handlową, ani też prawa do korzystania z narzędzi służących do hurtowego gromadzenia lub eksploracji danych (data mining), robotów lub podobnych narzędzi stosowanych do gromadzenia i ekstrakcji danych.

Amazon, lub jego licencjodawcy, dostawcy, wydawcy, posiadacze praw i pozostałe podmioty, które dostarczają Amazon określone treści, zastrzegają i zachowują wszelkie prawa, które nie zostały Ci w wyraźny sposób przyznane na podstawie niniejszych Warunków Użytkowania lub Warunków świadczenia Usługi. Nie zezwala się na zwielokrotniane, powielanie, kopiowanie, sprzedaż, odsprzedaż ani wyświetlanie jakiejkolwiek Usługi Amazon lub jej dowolnej części, ani też na wykorzystywanie jej w jakikolwiek inny sposób do celów komercyjnych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Ponadto, bez wyraźnej pisemnej zgody Amazon nie zezwala się na kadrowanie lub wykorzystywanie techniki kadrowania do wyodrębnienia jakiegokolwiek znaku towarowego, logo lub innych informacji zastrzeżonych Amazon (w tym obrazów, tekstu, układu graficznego strony lub jej formy). Bez jednoznacznej pisemnej zgody Amazon nie masz również prawa używać jakichkolwiek metatagów lub innego rodzaju „ukrytego tekstu” korzystającego z nazwy lub znaków towarowych Amazon.

Nie możesz korzystać z Usług Amazon w sposób nieuprawniony lub niezgodny z przeznaczeniem. Możesz korzystać z Usług Amazon wyłącznie w sposób dozwolony przepisami prawa. Udzielone przez Amazon licencje na korzystanie z Usług Amazon ulegają rozwiązaniu w przypadku nieprzestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków Użytkowania lub Warunków świadczenia Usługi. Przed zakończeniem licencji powiadomimy Cię o tym z odpowiednim wyprzedzeniem.

7 TWOJE KONTO

Do korzystania z niektórych Usług Amazon może być wymagane posiadanie własnego konta Amazon, do którego przypisana jest odpowiednia metoda płatności, oraz zalogowanie się na takie konto. W przypadku problemów z realizacją płatności przy wykorzystaniu wybranej przez Ciebie metody płatności, możemy obciążyć Cię daną płatnością przy pomocy dowolnej innej ważnej metody przypisanej do Twojego konta. Kliknij tutaj, aby zarządzać swoimi opcjami płatności.

Jeżeli korzystasz z jakiejkolwiek Usługi Amazon, jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufnego charakteru swojego konta i hasła oraz ograniczenie dostępu do swojego komputera i urządzeń mobilnych, jak również ponosisz odpowiedzialność za wszelkie czynności dokonane z wykorzystaniem Twojego konta lub hasła: (i) przez Ciebie lub dowolne osoby, którym udostępniłeś swoje konto lub hasło; lub (ii) bezpośrednio na skutek niezachowania przez Ciebie poufnego charakteru Twojego konta i hasła. Powinieneś podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia swojego hasła i zachowania jego poufnego charakteru oraz niezwłocznie powiadomić nas w przypadku wystąpienia jakichkolwiek okoliczności uzasadniających przypuszczenie, że Twoje hasło dostało się w posiadanie jakiejkolwiek innej osoby lub jest wykorzystywane w nieuprawniony sposób, bądź też istnieje prawdopodobieństwo użycia go w taki sposób. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie poprawności i kompletności przekazywanych nam danych oraz informowanie nas o ich każdorazowej zmianie. Zakładka Moje Konto na naszej stronie umożliwia Ci dostęp do dużej części przekazanych nam danych, w tym informacji o ustawieniach Twojego konta, oraz ich aktualizację.

Niedozwolone jest korzystanie z jakiejkolwiek Usługi Amazon: (i) w sposób, który powodowałby lub mógłby spowodować przerwę lub zakłócenie funkcjonowania bądź uszkodzenie jakiejkolwiek Usługi Amazon lub dostępu do niej, (ii) do niezgodnych z prawem celów, w związku z popełnieniem przestępstwa lub innym bezprawnym działaniem, ani też (iii) w celu wywołania jakichkolwiek uciążliwości, niedogodności lub niepokoju.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi lub zamknięcia konta w przypadku naruszenia przez Ciebie obowiązujących przepisów prawa, obowiązujących postanowień umownych, naszych wytycznych lub zasad, których treść dostępna jest na naszej stronie internetowej. Niezależnie od ograniczenia możliwości korzystania z usług lub zamknięcia konta, będziesz miał prawo w dalszym ciągu korzystać z dostępu do treści i usług nabytych przez Ciebie do tego momentu. Przed zakończeniem usługi powiadomimy Cię o tym z odpowiednim wyprzedzeniem.

8 RECENZJE, KOMENTARZE, WIADOMOŚCI I INNE TREŚCI

Odwiedzający stronę mogą zamieszczać na niej recenzje, komentarze i inne treści; wysyłać kartki elektroniczne i inne wiadomości; zgłaszać sugestie, pomysły, komentarze, pytania oraz przekazywać inne informacje, o ile ich treść nie jest niezgodna z prawem, nieprzyzwoita, obraźliwa, nie zawiera gróźb ani treści zniesławiających, nie narusza prywatności lub praw własności intelektualnej ani w inny sposób nie wyrządza szkody osobom trzecim oraz nie budzi zastrzeżeń, jak również nie zawiera wirusów komputerowych, nie nosi znamion kampanii politycznej lub komercyjnej oraz nie jest wysyłana w ramach tzw. „łańcuszka” korespondencyjnego, korespondencji masowej lub jakiejkolwiek formy „spamu”. Nie zezwala się na korzystanie z fałszywego adresu e-mail, podawanie się za jakąkolwiek inną osobę lub podmiot ani podejmowanie innego rodzaju działania wprowadzającego w błąd co do pochodzenia karty lub innych treści. Zastrzegamy sobie prawo usunięcia lub edycji tego rodzaju treści (przy czym, o ile nie otrzymamy Formularza zgłoszenia, nie jesteśmy do tego zobowiązani). Jeżeli uznasz, że zamieszczenie jakiegokolwiek przedmiotu lub informacji w ramach jakiejkolwiek Usługi Amazon narusza Twoje prawa własności intelektualnej, poinformuj nas o tym, wypełniając i przesyłając nam odpowiedni Formularz zgłoszenia, na który udzielimy odpowiedzi.

W braku odmiennego wskazania przez Amazon, umieszczając na stronie jakiekolwiek treści lub nadsyłając materiały, udzielasz: (a) Amazon niewyłącznego, nieodpłatnego i w pełni przenoszalnego prawa (wraz z pełnym prawem do udzielania sublicencji) do korzystania, zwielokrotniania, modyfikowania, adaptacji, publikacji, tłumaczenia, dystrybucji i wyświetlania oraz tworzenia opracowań takich treści lub materiałów na całym świecie oraz na dowolnych nośnikach, a także (b) Amazon, sublicencjobiorcom i nabywcom praw Amazon - prawa do wykorzystywania, zgodnie z wyborem ww. podmiotów, nazwy bądź imienia i nazwiska podanego przez Ciebie w związku z zamieszczeniem danej treści. Niniejszy zapis nie stanowi podstawy przeniesienia autorskich praw osobistych.

Dokonane powyżej udzielenie praw ma charakter nieodwołalny przez cały okres ochrony praw własności intelektualnej przysługujących Ci wobec danej treści lub materiałów, na co niniejszym wyrażasz zgodę. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, zobowiązujesz się nie wykonywać przysługującego Ci prawa do wskazywania Cię jako autora takich treści oraz prawa zgłaszania sprzeciwu wobec działań naruszających ich integralność. Wyrażasz zgodę na dokonanie wszelkich dalszych czynności koniecznych do nadania skuteczności powyższym prawom udzielonym przez Ciebie Amazon, w tym podpisanie, na wniosek Amazon, dodatkowych dokumentów.

Oświadczasz i zapewniasz, że jesteś właścicielem praw do treści zamieszczanych przez Ciebie na stronie lub sprawujesz nad nimi innego rodzaju kontrolę; że, według stanu na dzień umieszczenia na stronie danych treści lub materiałów: (i) dane treści i materiały są prawidłowe; oraz (ii) korzystanie z przekazanych przez Ciebie treści i materiałów nie narusza odpowiednich zasad ani wytycznych Amazon oraz nie wyrządzi szkody jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi (w tym również że dana treść lub materiał nie ma zniesławiającego charakteru). Możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie tych oświadczeń i zapewnień zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub karnego, w zależności od sytuacji.

9 ROSZCZENIA Z WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Amazon respektuje własność intelektualną osób trzecich. Jeżeli uznałeś, że Twoje prawa własności intelektualnej zostały wykorzystane w sposób budzący obawy, że mogło dojść do ich naruszenia, postępuj zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie pt. Formularz i procedura zgłaszania roszczeń z tytułu naruszenia praw..

10 WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA AMAZON

Oprócz niniejszych Warunków Użytkowania, do wszelkiego oprogramowania (w tym wszelkich aktualizacji i ulepszeń oprogramowania oraz wszelkiej związanej z nim dokumentacji), które udostępniamy Ci w danym czasie do korzystania w powiązaniu z Usługami Amazon („Oprogramowanie Amazon”), zastosowanie mają warunki dostępne pod tym linkiem.

11 INNA DZIAŁALNOŚĆ

Działalność związaną z prowadzeniem sklepów, świadczeniem usług i sprzedażą produktów na niniejszej stronie prowadzą również podmioty inne niż Amazon. Ponadto, zamieszczamy odnośniki do stron internetowych podmiotów powiązanych i innych przedsiębiorców. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie ani ocenę tych przedsiębiorców lub osób ani treści umieszczanych na ich stronach, jak również nie udzielamy jakichkolwiek gwarancji w odniesieniu do ich oferty. Amazon nie ponosi odpowiedzialności za działania którejkolwiek z powyższych osób lub jakichkolwiek innych osób trzecich, ani też za zamieszczane przez nie produkty lub treści. Masz możliwość stwierdzenia, kiedy w Twoją transakcję zaangażowana jest osoba trzecia. My z kolei możemy przekazywać takiej osobie trzeciej Twoje dane w związku z zawieraną transakcją. W związku z powyższym powinieneś starannie zapoznać się z informacją o ochronie prywatności i pozostałymi warunkami korzystania z serwisów takich osób trzecich.

12 ROLA AMAZON

Amazon umożliwia zewnętrznym sprzedawcom wystawianie i sprzedaż produktów na stronie Amazon.pl. W takim przypadku stosowna informacja jest każdorazowo zamieszczana na odpowiedniej stronie szczegółowej produktu. Jakkolwiek Amazon ułatwia zawieranie transakcji poprzez platformę Amazon Marketplace, nie występuje jako sprzedawca ani nabywca w odniesieniu do produktów oferowanych przez sprzedawcę. Amazon udostępnia platformę umożliwiającą sprzedawcom i nabywcom negocjowanie i realizację transakcji. W związku z powyższym, stronami umowy zawieranej w związku ze sprzedażą produktów osób trzecich są wyłącznie sprzedawca i nabywca. Amazon nie jest stroną takiej umowy oraz nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności z jej tytułu lub w związku z nią, ani też nie występuje w roli agenta ani pośrednika sprzedawcy. Podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż produktów, obsługę ewentualnych roszczeń nabywcy oraz inne kwestie wynikające z umowy zawartej pomiędzy sprzedawcą i nabywcą lub powstałe w związku z nią pozostaje sprzedawca. Dążąc do zapewnienia nabywcy bezpiecznych warunków zakupu, Amazon udziela tzw. Gwarancji od a do z, która stanowi uzupełnienie wszelkich pozostałych praw przysługujących nabywcy na podstawie umowy lub na innej podstawie.

13 NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Dokładamy najwyższych starań w celu zapewnienia nieprzerwanej dostępności Usług Amazon oraz bezbłędnej transmisji danych. Jednakże, ze względu na specyfikę funkcjonowania internetu, nie możemy udzielić w tym zakresie jakiejkolwiek gwarancji. Ponadto, dostęp do Usług Amazon może sporadycznie ulegać zawieszeniu lub ograniczeniu w celu umożliwienia przeprowadzenia napraw lub konserwacji bądź wprowadzenia nowych udogodnień lub usług. Będziemy dążyć do ograniczenia częstotliwości i czasu trwania każdorazowego zawieszenia lub ograniczenia dostępności usług. Powyższy zapis nie ogranicza prawnej odpowiedzialności Amazon.

W zakresie relacji z profesjonalistami (przedsiębiorcami), Amazon nie ponosi odpowiedzialności za (i) straty, które nie zostały spowodowane jakimkolwiek naruszeniem ze strony Amazon, oraz (ii) jakiekolwiek straty gospodarcze (w tym utratę zysków, przychodów, zamówień, spodziewanych oszczędności, danych lub wartości firmy oraz zmarnowane nakłady), oraz (iii) jakiekolwiek straty pośrednie lub następcze, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w chwili przystąpienia przez Ciebie do korzystania z Usług Amazon.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie w wykonaniu lub brak wykonania naszych zobowiązań wynikających z niniejszych warunków, jeżeli opóźnienie lub niewykonanie wynikać będzie z siły wyższej.

Przepisy prawa obowiązujące w niektórych krajach nie zezwalają na zastosowanie wszystkich lub niektórych z powyższych ograniczeń. Jeżeli takie przepisy obowiązują w Twoim przypadku, wówczas niektóre lub wszystkie powyższe ograniczenia mogą nie mieć do Ciebie zastosowania oraz mogą Ci przysługiwać dodatkowe prawa.

Żadne z niniejszych postanowień nie ogranicza ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności za złożenie fałszywych oświadczeń ani za spowodowanie śmierci lub uszkodzenia ciała na skutek naszego zaniedbania lub umyślnego nieprawidłowego działania.

14 PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze warunki podlegają prawu Wielkiego Księstwa Luksemburga i zgodnie z nim winny być interpretowane, a zastosowanie przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów zostaje niniejszym jednoznacznie wyłączone. Obie strony poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów okręgu Miasta Luksemburga, co oznacza, że w celu dochodzenia praw przysługujących Ci na podstawie przepisów o ochronie konsumentów w związku niniejszymi Warunkami Użytkowania możesz wystąpić z powództwem do sądu w Luksemburgu lub w państwie UE, w którym zamieszkujesz. Komisja Europejska udostępnia elektroniczną platformę do rozstrzygania sporów pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ [link zewnętrzny]. Ze względu na to, że preferujemy rozstrzyganie zgłoszeń w bezpośrednim kontakcie z naszymi użytkownikami, nie uczestniczymy w procedurach alternatywnego rozstrzygania sporów konsumenckich. Jeżeli chciałbyś zwrócić naszą uwagę na określone kwestie, prosimy o kontakt z nami.

15 KONTROLA EKSPORTU

Zobowiązujesz się, że nie będziesz dokonywał eksportu, reeksportu ani nie będziesz przekazywał jakichkolwiek produktów (w tym oprogramowania i innych produktów cyfrowych) nabytych przez Ciebie na stronie internetowej do jakiegokolwiek kraju, osoby, przedsiębiorcy, organizacji lub podmiotu, w przypadku którego taki eksport objęty jest zakazem lub ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa. Na przykład, sankcje gospodarcze i embarga nakładane przez Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych, Departament Stanu, Skarbu lub Handlu USA lub inne organy rządowe (takie jak embarga nakładane na określone kraje lub sankcje gospodarcze nakładane na osoby lub przedsiębiorców za prowadzenie działalności terrorystycznej lub przestępstwa związane z praniem pieniędzy) mogą zabraniać zabierania produktów do innych krajów - nawet na własny osobisty użytek - oraz/lub wysyłania produktów (czy to poprzez wysyłkę fizyczną przy pomocy poczty, czy też drogą elektroniczną przy pomocy poczty elektronicznej lub poprzez udostępnianie plików) określonym osobom, przedsiębiorcom, organizacjom lub podmiotom. Zobowiązujesz się ponadto, że nie będziesz nabywać jakichkolwiek produktów lub usług ze strony internetowej w przypadku objęcia Cię ograniczeniami (sankcjami).

16 ZMIANY USŁUG ORAZ ZMIANY WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

Korzystając z Usług Amazon, podlegasz zasadom polityki Amazon oraz warunkom korzystania z Usług Amazon, w tym niniejszym Warunkom Użytkowania i Warunkom świadczenia Usługi w kształcie obowiązującym w chwili, gdy korzystasz z Usług Amazon. Jeżeli posiadasz konto Amazon, oraz o ile dana zmiana nie stawia Cię w sposób niesprawiedliwy w niekorzystnym położeniu, możemy dokonać zmiany zasad polityki oraz warunków korzystania z Usług Amazon, w tym niniejszych Warunków Użytkowania i Warunków świadczenia Usługi, bądź ich dowolnej części, w dowolnym czasie z następujących przyczyn: z przyczyn natury prawnej lub regulacyjnej; ze względów bezpieczeństwa; w celu udoskonalenia istniejących funkcji lub uzupełnienia naszych Usług o dodatkowe funkcje; w celu wprowadzenia zmian wynikających z postępu technologicznego; wprowadzenia uzasadnionych korekt technicznych do naszych Usług; jak również w celu zapewnienia ciągłej dyspozycyjności naszych Usług. W przypadku dokonania zmian poinformujemy Cię o tym w stosownym czasie oraz przypomnimy o przysługującym Ci prawie do wypowiedzenia korzystania z dotkniętej zmianą Usługi lub Usług Amazon bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia. Twoje dalsze korzystanie z Usług po wejściu w życie takich zmian zostanie uznane za ich akceptację. W takiej sytuacji zmienione wersje niniejszych Warunków Użytkowania i Warunków świadczenia Usługi będą miały zastosowanie do wszelkich dalszych łączących nas stosunków umownych. Zachowasz przy tym możliwość likwidacji Twojego konta Amazon w dowolnym czasie. Jeżeli jakakolwiek zmiana zostanie z jakiejkolwiek przyczyny uznana za nieważną lub nieskuteczną, wówczas taka zmiana rozpatrywana będzie odrębnie i nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność jakichkolwiek pozostałych zmian lub warunków. Z zastrzeżeniem tych samych warunków, zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian do dowolnych Usług Amazon w dowolnym czasie.

17 ZRZECZENIE SIĘ PRAW

W przypadku niepodjęcia przez nas działań w reakcji na Twoje naruszenie Warunków Użytkowania zachowujemy prawo do skorzystania ze wszelkich przysługujących nam praw i środków ochrony prawnej w przypadku dowolnego innego naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków Użytkowania.

18 OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Sprzedawane przez nas produkty nie są przeznaczone do zakupu przez osoby niepełnoletnie. Sprzedawane przez nas produkty dla dzieci przeznaczone są do zakupu przez osoby dorosłe. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z Usług Amazon wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna.

19 NASZE DANE KONTAKTOWE

Właścicielem i administratorem niniejszej strony (z wyjątkiem Serwisu Muzycznego MP3) jest spółka Amazon Europe Core SARL. Szczegółowe warunki korzystania i warunki sprzedaży innych Usług Amazon, w tym na przykład Serwisu Muzycznego MP3, których operatorem jest Amazon Media EU SARL, są dostępne na naszej stronie internetowej.

Dla Amazon Europe Core SARL:

Amazon Europe Core SARL, 
Société à responsabilité limitée, 
38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg 
Kapitał zakładowy: 37 500 EUR 
Podmiot zarejestrowany w Luksemburgu, wpisany do Rejestru Handlowego w Luksemburgu (CS) pod numerem: B180022 
Zezwolenie na prowadzenie działalności nr: 134248 
Numer identyfikacji podatkowej VAT w Luksemburgu: LU 26375245.

Pozostałe dane kontaktowe:

Amazon EU Sarl

Amazon EU SARL
Société à responsabilité limitée
38 avenue John F. Kennedy
L-1855 Luksemburg 
Kapitał zakładowy: 125.000 EUR 
Podmiot zarejestrowany w Luksemburgu
Wpisany do Rejestru Handlowego w Luksemburgu (RCS) pod numerem: B-101818 
Zezwolenie na prowadzenie działalności nr: 134248 
Numer identyfikacji podatkowej VAT w Luksemburgu: LU 20260743. 

 

Zarejestrowany oddział krajowy:

AMAZON EU SARL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Aleja Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa
Wpisany do rejestru przesiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000827545
NIP 1080023913
Osoba reprezentująca zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale: Tomasz Wojciechowski

 

Amazon Services Europe SARL:

Amazon Services Europe SARL 
Société à responsabilité limitée 
38, avenue John F. Kennedy, L-1885 Luksemburg
Kapitał zakładowy: 37.500 EUR
Podmiot zarejestrowany w Luksemburgu
Wpisany do Rejestru Handlowego w Luksemburgu (RCS) pod numerem: B-93815
Numer pozwolenia na prowadzenie działalności: 132595
Numer identyfikacji podatkowej VAT w Luksemburgu: LU 19647148

 

Amazon Media EU SARL:

Amazon Media EU SARL 
Société à responsabilité limitée 
38, avenue John F. Kennedy
L-1885 Luksemburg
Kapitał zakładowy: 50.000 EUR
Podmiot zarejestrowany w Luksemburgu
Wpisany do Rejestru Handlowego w Luksemburgu (RCS) pod numerem: 112767
Numer pozwolenia na prowadzenie działalności: 136312
Numer identyfikacji podatkowej VAT w Luksemburgu: LU 20944528

20 ZAWIADOMIENIE O NARUSZENIU PRAW I PROCEDURA ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ

Jeśli stwierdzisz, że doszło do naruszenia Twoich praw własności intelektualnej i kwalifikujesz się do rejestracji w Rejestrze Marek, zarejestruj się w nim i złóż skargę za jego pośrednictwem. Jeżeli nie, możesz złożyć skargę, korzystając z naszego elektronicznego formularza. Formularz ten może służyć zgłaszaniu wszelkiego rodzaju roszczeń na gruncie praw własności intelektualnej, w tym między innymi roszczeń dotyczących praw autorskich, znaków towarowych, wzorów i zastrzeżeń patentowych.

Po otrzymaniu skargi możemy podjąć stosowne działania, włącznie z usunięciem określonej informacji lub pozycji oraz, w stosownych okolicznościach, wykluczeniem sprawców wielokrotnych naruszeń. Wszelkie powyższe działania będą podejmowane bez jakiegokolwiek uznania odpowiedzialności oraz bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw, środków ochrony prawnej i praw do wnoszenia zarzutów, z których wszystkie zostają niniejszym wyraźnie zastrzeżone. Powyższe środki obejmują skierowanie skargi do osób zaangażowanych w udostępnianie treści rzekomo naruszających prawa. Możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli Twoje zgłoszenie narusza prawo, w tym za podanie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, zgodnie z obowiązującym prawem cywilnym lub karnym.

Informacja o ofertach Sprzedawców Zewnętrznych: Informujemy, że oferty Sprzedawców Zewnętrznych (Third Party Sellers) umieszczane są na stronie Amazon.pl wyłącznie na zasadzie ogłoszeń publikowanych na zlecenie takich Sprzedawców Zewnętrznych, z którymi można się kontaktować poprzez stronę zawierającą Informacje o Sprzedawcy, dostępną z dowolnej strony zawierającej produkty danego Sprzedawcy Zewnętrznego.

Oznaczenia ASIN i ISBN-10: „ASIN" oznacza numer identyfikacyjny produktu Amazon (Amazon Standard Item (or Identification) Number) składający się z dziesięciu (10) znaków. Umieszczany jest pod każdą ofertą w zakładce Szczegółowe informacje o produkcie. „ISBN-10" oznacza Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number) i stanowi dziesięcio- (10-) cyfrowy identyfikator umieszczany w niektórych ofertach sprzedaży książek w zakładce Szczegółowe informacje o produkcie.

Uwaga: podanie Amazon fałszywych, wprowadzających w błąd lub niedokładnych informacji w Formularzu zgłoszenia może rodzić odpowiedzialności cywilną i/lub karną. W razie pytań lub wątpliwości zalecamy kontakt z doradcą prawnym.

DODATKOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA AMAZON

Korzystanie z Oprogramowania Amazon. Korzystanie z Oprogramowania Amazon. Oprogramowanie Amazon może być wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia Ci korzystania z Usług Amazon w sposób wskazany przez Amazon oraz dozwolony Warunkami Użytkowania, niniejszymi Warunkami korzystania z Oprogramowania oraz wszelkimi Warunkami świadczenia Usług. Nie zezwala się na włączanie jakiejkolwiek części Oprogramowania Amazon do własnych programów, tworzenie kompilacji jakiejkolwiek części Oprogramowania Amazon z własnymi programami, przeniesienie go do korzystania razem z inną usługą ani też zbywanie, oddawanie w dzierżawę lub najem, pożyczanie, użyczanie lub rozpowszechnianie Oprogramowania Amazon, jak również udzielanie sublicencji lub przenoszenie w inny sposób jakichkolwiek praw do Oprogramowania Amazon, czy to w całości, czy też w części. Oprogramowanie Amazon nie może być wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem. Możemy zaprzestać udostępniania dowolnego Oprogramowania Amazon oraz zakończyć Twoje prawo do korzystania z dowolnego Oprogramowania Amazon w przypadku niezastosowania się przez Ciebie do dowolnego z niniejszych Warunków korzystania z Oprogramowania, Warunków Użytkowania lub dowolnych innych obowiązujących i wiążących Warunków świadczenia Usług. Przed zakończeniem usługi powiadomimy Cię o tym z odpowiednim wyprzedzeniem. Do Oprogramowania Amazon (lub oprogramowania, które zostało do niego włączone) mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki osób trzecich, które są zawarte lub rozpowszechniane wraz z Oprogramowaniem Amazon i zostały szczegółowo wskazane w dotyczącej go dokumentacji. Powyższe warunki osób trzecich będą regulowały korzystanie z takiego oprogramowania w razie rozbieżności pomiędzy takimi warunkami a niniejszymi Warunkami Użytkowania. Wszelkie oprogramowanie wykorzystywane w ramach dowolnej Usługi Amazon stanowi własność Amazon lub podmiotów dostarczających Amazon dane oprogramowanie oraz podlega ochronie na podstawie luksemburskich i międzynarodowych przepisów o prawie autorskim.

Korzystanie z usług podmiotów trzecich. Istnieje możliwość, że korzystając z Oprogramowania Amazon będziesz również korzystać z usług jednego lub większej liczby podmiotów trzecich, takich jak dostawcy nośników komunikacji bezprzewodowej lub platform mobilnych. Korzystając z usług podmiotów trzecich możesz podlegać innym zasadom, warunkom korzystania i opłatom ustalanym przez takie podmioty.

Zakaz dokonywania inżynierii wstecznej. Poza przypadkami, w których jest to wyraźnie dozwolone bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, nie zezwala się na kopiowanie, modyfikację, dokonywanie tzw. inżynierii wstecznej, dekompilacji lub dekonstrukcji Oprogramowania Amazon w części lub w całości, manipulowanie nim w jakikolwiek inny sposób ani sporządzanie jakichkolwiek opracowań Oprogramowania Amazon lub na jego podstawie, ani też nakłanianie, wspieranie lub upoważnianie innych osób do dokonywania tego rodzaju czynności.

Aktualizacje. W celu zachowania aktualności Oprogramowania Amazon możemy oferować jego automatyczne lub ręczne aktualizacje w dowolnym czasie oraz bez powiadomienia Cię o tym fakcie.

Warunki Sprzedaży

1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Niniejsze Warunki Sprzedaży regulują prowadzenie sprzedaży produktów przez Amazon EU SARL na Twoją rzecz.

Oferujemy szeroki zakres Usług Amazon, do których w określonych przypadkach mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki. Korzystając z Usługi Amazon (na przykład z Twojego Konta, Kart Podarunkowych, aplikacji mobilnych Amazon lub Centrum Powiadomień), podlegasz również warunkom, zasadom i wytycznym obowiązującym w stosunku do danej Usługi Amazon („Warunki świadczenia Usługi”). W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunki Sprzedaży a Warunkami świadczenia Usługi, znaczenie rozstrzygające będą miały Warunki świadczenia Usługi.

Przed złożeniem zamówienia w Amazon EU SARL prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami. Składając zamówienie w Amazon EU SARL, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków.

2 NASZA UMOWA

Składając zamówienie składasz Amazon ofertę nabycia produktu lub produktów wskazanych w Twoim zamówieniu. Po złożeniu przez Ciebie zamówienia na zakup produktu od Amazon prześlemy Ci powiadomienie z potwierdzeniem otrzymania Twojego zamówienia i szczegółowym opisem zamówienia („Potwierdzenie Zamówienia”). Jeżeli korzystasz z określonych Usług Amazon (np. aplikacji mobilnych Amazon), Potwierdzenie Zamówienia może zostać umieszczone w Centrum Powiadomień na stronie internetowej. Potwierdzenie Zamówienia stanowi oświadczenie, że wpłynęło do nas Twoje zamówienie, nie stanowi natomiast przyjęcia złożonej przez Ciebie oferty zakupu zamówionych produktów lub usług. Przyjęcie Twojej oferty i zawarcie umowy sprzedaży zamówionego przez Ciebie produktu następuje dopiero z chwilą wysłania do Ciebie produktu oraz przesłania Ci wiadomości e-mail lub umieszczenia powiadomienia w Centrum Powiadomień na stronie internetowej, z potwierdzeniem wysyłki produktu do Ciebie („Potwierdzenie Wysyłki”). Jeżeli w ramach realizacji Twojego zamówienia wysłana została więcej niż jedna przesyłka, wówczas dla każdej przesyłki możesz otrzymać oddzielne Potwierdzenie Wysyłki, a każde Potwierdzenie Wysyłki i odpowiadająca mu przesyłka stanowić będą odrębną umowę sprzedaży zawartą pomiędzy nami w odniesieniu do produktu lub produktów wskazanych w danym Potwierdzeniu Wysyłki. Podmiotem, z którym zawierasz umowę, jest Amazon EU SARL. Niezależnie od przysługującego Ci prawa odstąpienia przewidzianego w punkcie 3 poniżej, możesz nieodpłatnie anulować swoje zamówienie na produkt w dowolnym czasie przed wysłaniem przez nas Potwierdzenia Wysyłki danego produktu.

Powyższe prawo anulowania nie dotyczy niektórych kategorii produktów i usług, w tym produktów cyfrowych oraz oprogramowania, które nie jest dostarczane na nośniku materialnym (np. na płycie CD lub DVD), po rozpoczęciu ściągania produktu lub korzystania z niego (w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej).

Wyrażasz zgodę na otrzymywanie faktur sprzedaży drogą elektroniczną. Faktury elektroniczne będą udostępniane w formacie pdf w zakładce Moje Konto na stronie internetowej. W przypadku każdorazowej dostawy poinformujemy Cię w Potwierdzeniu Wysyłki o dostępności faktury elektronicznej. Dalsze informacje na temat faktur elektronicznych oraz instrukcje dotyczące otrzymywania kopii papierowych można znaleźć na naszych stronach w zakładce Pomoc.

Informujemy, że sprzedaży produktów dokonujemy wyłącznie w ilościach odpowiadających typowemu zapotrzebowaniu zwykłego gospodarstwa domowego. Dotyczy to zarówno ilości produktów zamawianych w ramach pojedynczego zamówienia, jak i w ramach kilku zamówień składanych na ten sam produkt, gdzie pojedyncze zamówienia dotyczą ilości typowych dla zwykłego gospodarstwa domowego.

3 PRAWO ODSTĄPIENIA W TERMINIE DO 14 DNI, WYŁĄCZENIA PRAWA ODSTĄPIENIA ORAZ NASZA DOBROWOLNA GWARANCJA ZWROTU, UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI

INFORMACJA O PRAWIE ODSTĄPIENIA

USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA

Przysługuje Ci prawo odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę (niebędącą przewoźnikiem) nabytych towarów (bądź ostatniej pozycji, partii lub części towarów, jeżeli zamówienie dotyczy kilku partii lub części dostarczanych oddzielnie) lub od dnia zawarcia umowy, w przypadku usług lub treści cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku (np. na płycie CD lub DVD).

Powinieneś poinformować nas (Amazon EU Sarl, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg) o decyzji odstąpienia od złożonego zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu możesz złożyć zgodnie instrukcjami zamieszczonymi w naszym Centrum Zwrotów Online, korzystając z udostępnionych w nim formularzy, kontaktując się z nami lub korzystając ze standardowego formularza dostępnego tutaj. W przypadku odstąpienia poprzez centrum zwrotów niezwłocznie przekażemy Ci (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

Termin na odstąpienie uznaje się za dotrzymany, jeżeli oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia zostało przesłane przed upływem terminu na odstąpienie, a zwrot towarów poprzez nasze Centrum Zwrotów Online został dokonany we wskazanym poniżej terminie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zakresu i treści powyższego prawa oraz instrukcji na temat sposobu jego wykonania prosimy o kontakt z Obsługą Klienta.

SKUTKI ODSTĄPIENIA

W przypadku odstąpienia od zamówienia dokonamy zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od Ciebie za nabyte towary oraz zwrócimy Ci wszelkie opłaty za dostawę według stawki oferowanej przez nas za najtańszy sposób dostawy. Zwrot środków zostanie dokonany bez zbędnej zwłoki oraz, poza przypadkami opisanymi poniżej, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas Twojego oświadczenia o odstąpieniu. O ile nie wskazałeś w jednoznaczny sposób innego sposobu płatności, zwrotu środków dokonamy przy użyciu tej samej metody płatności, która została zastosowana przy pierwotnej transakcji. Niezależnie od tego, nie zostaniesz obciążony jakimikolwiek opłatami w związku z dokonaniem zwrotu środków. Możemy wstrzymać dokonanie zwrotu środków do czasu otrzymania zwrotu towarów lub przedstawienia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Odesłanie towarów powinno nastąpić zgodnie z instrukcjami dostępnymi w naszym centrum zwrotów online, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia przekazania nam oświadczenia o odstąpieniu. Przesyłka zwrotna jest bezpłatna. Możesz być odpowiedzialny z tytułu zmniejszenia wartości zwróconych produktów na skutek korzystania z nich (z wyjątkiem korzystania w zakresie koniecznym do ustalenia charakteru, cech oraz funkcjonowania towarów).

WYŁĄCZENIA PRAWA ODSTĄPIENIA

Prawo odstąpienia nie przysługuje lub, odpowiednio, wygasa w przypadku umów dotyczących:

 • dostarczenia towarów, które nie nadają się do zwrotu z przyczyn wynikających z zasad ochrony zdrowia lub higieny, jeżeli po dokonaniu dostawy otwarto zapieczętowane opakowanie produktu, oraz towarów, które ze względu na swój charakter zostały po ich dostarczeniu w sposób nierozłączny połączone z innymi rzeczami;
 • dostarczenia nagrań dźwiękowych, wizualnych lub programów komputerowych w zapieczętowanych opakowaniach, jeżeli po ich dostarczeniu nastąpiło otwarcie opakowania;
 • dostarczenia towarów nieprefabrykowanych wytworzonych zgodnie ze specyfikacjami przekazanymi przez klienta lub wyraźnie przystosowanych do jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • dostarczenia towarów mających krótki termin przydatności lub ulegających szybkiemu zepsuciu;
 • świadczenia usługi, jeżeli została ona w całości wykonana przez Amazon (np. w przypadku korzystania z Serwisu Muzycznego Amazon MP3), jeżeli przed złożeniem zamówienia uznałeś i potwierdziłeś w sposób jednoznaczny, że możemy rozpocząć wykonywanie usługi oraz że nie przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy po jej całkowitym wykonaniu;
 • dostarczania treści cyfrowych (w tym aplikacji, oprogramowania cyfrowego, e-booków, plików MP3 itp.), które nie są dostarczane na trwałym nośniku (np. na płycie CD lub DVD), jeżeli przed realizacją Twojego zamówienia wyraziłeś zgodę i potwierdziłeś w sposób jednoznaczny, że możemy rozpocząć dostarczanie treści oraz że po rozpoczęciu dostarczania treści nie przysługuje Ci prawo odstąpienia;
 • dostarczenia dzienników, periodyków lub czasopism, z wyłączeniem umów o prenumeratę; oraz
 • dostarczenia napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w chwili zawierania umowy sprzedaży, o ile ich dostawa może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich faktyczna wartość uzależniona jest od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli.

KONIEC INFORMACJI O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA

DOBROWOLNA GWARANCJA ZWROTU

W uzupełnieniu praw przysługujących Ci ustawowo, Amazon udziela Ci następującej dobrowolnej gwarancji zwrotu:

Produkty sprzedawane przez Amazon EU SARL mogą być zwrócone do Amazon EU SARL w terminie 30 dni od ich otrzymania, o ile nie ma zastosowania żadne z wyłączeń oraz o ile produkty pozostają kompletne oraz znajdują się w takim samym stanie, w jakim były w chwili ich otrzymania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj. Zwrotu produktów należy dokonywać poprzez Centrum Zwrotów Online.

Niniejsza dobrowolna gwarancja zwrotu nie ma zastosowania do produktów cyfrowych oraz oprogramowania, które nie jest dostarczane na trwałym nośniku (np. na płycie CD lub DVD).

Jeżeli dokonujesz zwrotu produktów na podstawie niniejszej dobrowolnej gwarancji zwrotu, zwrócimy Ci zapłaconą cenę zakupu oraz koszty dostawy Twojego pierwotnego zamówienia. Ponosić będziesz ryzyko związane z transportem zwrotnym. Przesyłka zwrotna jest bezpłatna. Niniejsza gwarancja zwrotu pozostaje bez wpływu na uprawnienia przysługujące Ci zgodnie z przepisami prawa. W związku z powyższym pozostaje ona bez wpływu na przysługujące Ci prawo odstąpienia, które zostało opisane powyżej.

Szczegółowe informacje na temat zwrotów oraz opisy przykładowych sytuacji znajdują się tutaj.

UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI:

Dodatkowo do naszej 30 dniowej gwarancji zwrotu, na mocy praw wynikających z rękojmi, możesz zażądać naprawy lub wymiany towarów zakupionych na stronie Amazon, jeśli towary te posiadają wady. Masz również prawo zażądać obniżenia ceny zakupu lub odstąpienia od umowy na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Na mocy rękojmi, Amazon ponosi odpowiedzialność za wady produktów stwierdzone w okresie dwóch lat od ich dostarczenia.

Jeżeli towar wymieniony został Ci dostarczony w ramach świadczenia uzupełniającego, jesteś zobowiązany do dokonania zwrotu dostarczonego Ci pierwotnie towaru na nasz koszt w terminie 30 dni. Zwrot wadliwych towarów powinien nastąpić zgodnie z przepisami prawa. Amazon zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach wynikających z przepisów.

W przypadku produktów używanych okres rękojmi wynosi jeden rok od dostarczenia produktu.

Dalsze informacje na temat warunków rękojmi znajdują się w warunkach dotyczących zwrotu.

4 CENY

Wszystkie ceny podane są z uwzględnieniem podatku VAT według obowiązującej stawki.

Pomimo naszych najlepszych starań istnieje ryzyko, że w przypadku niewielkiej liczby artykułów widniejących w naszym katalogu ich ceny mogły zostać podane w sposób nieprawidłowy. Podczas realizacji Twojego zamówienia, przed przyjęciem od Ciebie płatności, zweryfikujemy prawidłowość podanej ceny. Jeżeli okaże się, że po naszej stronie wystąpił błąd, a prawidłowa cena produktu jest znacznie wyższa od ceny podanej na stronie internetowej, a różnica w cenie jest oczywistym błędem cenowym (błędem, który mógł być łatwo przez Ciebie zauważony), zwrócimy się do Ciebie przed dokonaniem wysyłki z pytaniem, czy wyrażasz wolę zakupu produktu za prawidłową cenę, lub aby poinformować Cię o anulowaniu Twojego zamówienia. Jeżeli prawidłowa cena produktu będzie niższa od podanej przez nas ceny, naliczymy niższą kwotę i wyślemy Ci produkt.

5 DOSTAWA

O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa nastąpi na wskazany przez Ciebie adres dostawy. Na naszej stronie znajdziesz informacje dotyczące dostępności produktów sprzedawanych przez Amazon (np. na stronie szczegółowej produktu). Informujemy, że wszelkie informacje na temat dostępności, wysyłki lub dostawy produktu mają jedynie charakter orientacyjny, zawierają wartości szacunkowe i nie stanowią wiążących ani gwarantowanych terminów wysyłki lub dostawy, chyba że w opcjach wysyłki wyraźnie zaznaczono inaczej. Jeżeli podczas realizacji zamówienia stwierdzimy brak dostępności zamówionego przez Ciebie produktu, poinformujemy Cię o tym w osobnej wiadomości e-mail lub za pośrednictwem Centrum Powiadomień. Powyższa sytuacja nie będzie miała wpływu na Twoje ustawowe prawa.

Jeżeli nie będziemy mogli dostarczyć towaru do Ciebie, ponieważ towar nie mieści się w Twoich drzwiach wejściowych, drzwiach frontowych lub na klatce schodowej budynku, bądź też z powodu Twojej nieobecności pod wskazanym przez Ciebie adresem pomimo przekazania Ci z odpowiednim wyprzedzeniem informacji o planowanym terminie dostawy, zostaniesz obciążony kosztem nieudanej dostawy.

6 CŁA

Zamawiając w Amazon produkty z miejscem dostawy poza Unią Europejską możesz być zobowiązany do uiszczenia ceł importowych i podatków, które są nakładane po dotarciu przesyłki do wskazanego punktu przeznaczenia. Będziesz również ponosić wszelkie dodatkowe koszty odprawy celnej, na które to koszty nie mamy wpływu. Zasady polityki celnej obowiązujące w poszczególnych krajach mogą się znacznie różnić. W celu uzyskania dodatkowych informacji powinieneś skontaktować się ze swoim miejscowym urzędem celnym. Ponadto, składając zamówienie w Amazon, jesteś traktowany jako importer oraz jesteś zobowiązany do wypełnienia wszelkich formalności prawnych obowiązujących w kraju, w którym otrzymujesz produkty. Jako podmiot przywiązujący dużą wagę do prywatności informujemy naszych międzynarodowych klientów, że przesyłki transgraniczne mogą być otwierane i kontrolowane przez organy celne.

7 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W TRYBIE 1-CLICK

Funkcja 1-Click to najszybszy i najłatwiejszy sposób bezpiecznego składania zamówień w Amazon. Jeżeli korzystasz z ogólnodostępnego lub współdzielonego komputera, zdecydowanie zalecamy wyłączenie funkcji 1-Click na czas nieobecności przy urządzeniu.

8 RĘKOJMIA NA PRODUKTY SPRZEDAWANE PRZEZ AMAZON I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dodatkowo do naszej 30 dniowej gwarancji zwrotu, na mocy praw wynikających z rękojmi, możesz zażądać naprawy lub wymiany towarów zakupionych na stronie Amazon, jeśli towary te posiadają wady. Masz również prawo zażądać obniżenia ceny zakupu lub odstąpienia od umowy na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Na mocy rękojmi Amazon ponosi odpowiedzialność za wady produktów stwierdzone w okresie dwóch lat od ich dostarczenia.

Jeżeli towar wymieniony został Ci dostarczony w ramach świadczenia uzupełniającego, jesteś zobowiązany do dokonania zwrotu dostarczonego Ci pierwotnie towaru na nasz koszt w terminie 30 dni. Zwrot wadliwych towarów powinien nastąpić zgodnie z przepisami prawa. Amazon zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach wynikających z przepisów ustawowych.

W przypadku produktów używanych okres rękojmi wynosi jeden rok od dostarczenia produktu.

Dalsze informacje na temat warunków rękojmi znajdują się w warunkach dotyczących zwrotu.

Dokładamy wszelkich starań w celu zachowania profesjonalnych standardów świadczenia usług oferowanych naszym klientom. Niemniej jednak nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku opóźnienia realizacji naszych zobowiązań umownych lub ich naruszenia, jeżeli opóźnienie lub naruszenie powstało na skutek siły wyższej.

Stosujemy wszelkie dostępne nam środki w celu wykonywania usług będących przedmiotem niniejszych Warunków Sprzedaży. W sytuacji korzystania ze strony internetowej lub zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Tobą a nami ponosimy odpowiedzialność za szkody, których wystąpienie jest możliwe do przewidzenia (normalne następstwa działania lub zaniechania). W zakresie współpracy z profesjonalistami (przedsiębiorcami) nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysków, utratę zleceń, utratę danych ani za pozostałe szkody pośrednie, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w chwili zawierania pomiędzy nami umowy sprzedaży produktów.

Wskazane powyżej ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku oszustwa lub rażącego zaniedbania z naszej strony, w sytuacji, w której doszło do uszkodzenia ciała, oraz w stosunku do odpowiedzialności powstałej na gruncie wadliwości produktów, jak również w przypadku zajęcia produktów na drodze prawnej oraz ich niezgodności ze specyfikacją (w tym wad ukrytych).

9 PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze warunki podlegają prawu Wielkiego Księstwa Luksemburga i zgodnie z nim winny być interpretowane, a zastosowanie przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów zostaje niniejszym jednoznacznie wyłączone. Obie strony poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów Okręgu Miasta Luksemburga, co oznacza, że w celu dochodzenia praw przysługujących Ci na podstawie przepisów o ochronie konsumentów w związku niniejszymi Warunkami sprzedaży możesz wystąpić z powództwem do sądu w Luksemburgu lub w państwie UE, w którym zamieszkujesz.

10 ZMIANY WARUNKÓW SPRZEDAŻY

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania w dowolnym czasie zmian zawartości naszej strony internetowej, jak również naszych zasad i warunków, w tym niniejszych Warunków Sprzedaży. Obowiązywać Cię będą warunki i zasady, w tym Warunki Sprzedaży, w kształcie obowiązującym w chwili złożenia przez Ciebie zamówienia na produkty, chyba że zmiana danych warunków, zasad lub niniejszych Warunków sprzedaży wymagana będzie na podstawie przepisów prawa lub przez właściwe organy (w którym to przypadku zmiana może dotyczyć również zamówień złożonych przez Ciebie we wcześniejszym terminie). Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunkach sprzedaży zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne z jakiejkolwiek przyczyny, będzie ono uznane za rozdzielne względem pozostałych postanowień i nie będzie wywierało wpływu na ważność ani wykonalność któregokolwiek z pozostałych postanowień.

11 ZRZECZENIE SIĘ PRAW

W przypadku niepodjęcia przez nas działań w reakcji na Twoje naruszenie niniejszych Warunków Sprzedaży zachowujemy prawo do skorzystania ze wszelkich przysługujących nam praw i środków ochrony prawnej w przypadku dowolnego innego naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków Sprzedaży.

12 OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Sprzedawane przez nas produkty nie są przeznaczone do zakupu przez osoby niepełnoletnie. Sprzedawane przez nas produkty dla dzieci przeznaczone są do zakupu przez osoby dorosłe. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać ze strony Amazon.pl wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna.

13 NASZE DANE KONTAKTOWE

Nasze dane kontaktowe są następujące:

Amazon EU SARL,
Société à responsabilité limitée
38 Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luksemburg 
Kapitał zakładowy: 125.000 EUR 
Podmiot zarejestrowany w Luksemburgu
Wpisany do Rejestru Handlowego w Luksemburgu (RCS) pod numerem: B-101818
Zezwolenie na prowadzenie działalności nr: 134248 
Numer identyfikacji podatkowej VAT w Luksemburgu: LU 20260743. 

Zarejestrowany oddział krajowy:

AMAZON EU SARL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Aleja Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa
Wpisany do rejestru przesiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000827545
NIP 1080023913
Osoba reprezentująca zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale: Tomasz Wojciechowski

Czy ta informacja była pomocna?

Dziękujemy za opinię.

Wybierz opcję, która najlepiej opisuje te informacje:

Dziękujemy. Nie możemy bezpośrednio odpowiedzieć na Twoją opinię, ale użyjemy tych informacji, aby poprawić naszą pomoc online.