Jednoroczna ograniczona gwarancja (Urządzenia wodoodporne)

Click here for the text in English

Produkty objęte niniejszą gwarancją zostały wskazane na stronie https://www.amazon.pl/devicewarranty.

W przypadku zakupu Urządzenia lub Akcesorium Amazon („Urządzenie”) za pośrednictwem witryn Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es, Amazon.se, Amazon.pl lub od autoryzowanych dystrybutorów w Europie, gwarancji na Urządzenie udziela spółka Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg. W przypadku zakupu Urządzenia za pośrednictwem innej witryny Amazon lub od autoryzowanych dystrybutorów z innych krajów, gwarancji na Urządzenie udziela podmiot wskazany na stronie https://www.amazon.com/devicewarrantyprovider. Dostawca niniejszej gwarancji określany jest w niniejszym dokumencie również jako „my”.

Niniejsza Jednoroczna ograniczona gwarancja jest udzielana dodatkowo i bez uszczerbku dla praw konsumenckich przysługujących konsumentom. Więcej informacji na temat praw konsumenckich w związku z wadliwymi towarami można znaleźć tutaj.

W przypadku zakupu nowego lub Certyfikowanego odnowionego urządzenia udzielamy na Urządzenie gwarancji w zakresie wad materiałowych i wykonawczych ujawnionych w toku zwykłego użytkowania konsumenckiego na okres jednego roku od daty pierwotnego zakupu detalicznego. Jeżeli w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji w Urządzeniu ujawniona zostanie wada, a Użytkownik zwróci Urządzenie zgodnie z instrukcjami, dokonamy – według własnego uznania oraz w zakresie dozwolonym przez prawo – (i) naprawy Urządzenia z wykorzystaniem nowych lub odnowionych części; (ii) wymiany Urządzenia na nowe lub odnowione Urządzenie będące odpowiednikiem Urządzenia do wymiany; lub (iii) zwrotu kosztów na rzecz Użytkownika w wysokości całości lub części ceny zakupu Urządzenia. Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie – w zakresie dozwolonym przez prawo – do wszelkich napraw, części zamiennej lub urządzenia zastępczego przez pozostałą część pierwotnego okresu gwarancyjnego lub przez 90 dni, w zależności który z tych okresów jest dłuższy. Wszystkie wymienione części i Urządzenia, w zakresie których dokonano zwrotu kosztów, przechodzą na naszą własność. Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do elementów sprzętowych Urządzenia, które nie zostały narażone na wypadki, niewłaściwe użytkowanie, zaniedbanie, pożar lub uszkodzenia powstałe w wyniku innych przyczyn zewnętrznych, przeróbek, napraw lub użytkowania komercyjnego. Powyższego zdania nie należy jednak interpretować jako wyłączającego szkody wyrządzone przez wodę.

Instrukcje. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, jak korzystać z serwisu gwarancyjnego Urządzenia, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta, klikając zakładkę „Kontakt” na stronie www.amazon.com/devicesupport. Zasadniczo należy dostarczyć Urządzenie w oryginalnym lub podobnie zabezpieczonym opakowaniu na adres wskazany przez Dział Obsługi Klienta. Przed dostarczeniem Urządzenia do serwisu gwarancyjnego należy usunąć wszelkie wymienne nośniki danych oraz utworzyć kopię zapasową wszystkich danych, oprogramowania i innych materiałów przechowywanych lub zapisanych wcześniej na Urządzeniu. Takie nośniki danych, dane, oprogramowanie lub inne materiały mogą zostać utracone lub sformatowane podczas serwisu – nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu takich szkód lub strat.

Ograniczenia. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO GWARANCJA I ŚRODKI NAPRAWCZE OKREŚLONE POWYŻEJ MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNY I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE I ŚRODKI NAPRAWCZE, NATOMIAST MY W SZCZEGÓLNOŚCI WYŁĄCZAMY WSZYSTKIE USTAWOWE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ GWARANCJE Z TYTUŁU WAD UKRYTYCH. JEŻELI WYŁĄCZENIE USTAWOWYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI JEST NIEZGODNE Z PRAWEM, WÓWCZAS W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WSZYSTKIE TAKIE GWARANCJE ZOSTAJĄ OGRANICZONE W CZASIE DO OKRESU OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ WYRAŹNEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI ORAZ DO USŁUGI NAPRAWY LUB WYMIANY.

NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE CZASU OBOWIĄZYWANIA USTAWOWEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU BEZPOŚREDNICH, SZCZEGÓLNYCH, PRZYPADKOWYCH ANI WTÓRNYCH SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NARUSZENIA GWARANCJI LUB NA MOCY INNYCH TEORII PRAWNYCH. W NIEKTÓRYCH SYSTEMACH PRAWNYCH POWYŻSZE OGRANICZENIE NIE MA ZASTOSOWANIA DO ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ŚMIERCI LUB OBRAŻEŃ CIAŁA ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI USTAWOWEJ Z TYTUŁU DZIAŁAŃ I/LUB ZANIECHAŃ WYNIKAJĄCYCH Z CELOWEGO LUB RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD BEZPOŚREDNICH, PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. NINIEJSZA CZĘŚĆ „OGRANICZENIA” NIE MA ZASTOSOWANIA DO KLIENTÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ I WIELKIEJ BRYTANII.

Na mocy niniejszej ograniczonej gwarancji Użytkownik otrzymuje określone prawa. Na mocy obowiązujących przepisów konsumentom mogą przysługiwać dodatkowe prawa, a niniejsza ograniczona gwarancja jest udzielana dodatkowo i bez uszczerbku dla praw konsumenckich przysługujących konsumentom.

Informacje dodatkowe; inne wersje językowe

Warunki użytkowania Kindle, Regulamin Kindle Store, Jednoroczna ograniczona gwarancja, instrukcje użytkowania Urządzenia, dane kontaktowe Działu Obsługi Klienta oraz inne obowiązujące warunki i informacje o Urządzeniu (włączając inne wersje językowe) można znaleźć na stronie www.amazon.com/devicesupport.

One-Year Limited Warranty (Waterproof Devices)

Products covered by this warranty are identified at https://www.amazon.pl/devicewarranty

If you purchased your Amazon Device or Accessory (the "Device") ") from Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.es, Amazon.se, Amazon.pl or from authorized resellers located in Europe, the warranty for the Device is provided by Amazon EU S.à r.l., 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg . If you purchased your Device from any other Amazon website or from authorized resellers located in other countries, the warranty for the Device is provided by the entity identified at https://www.amazon.com/devicewarrantyprovider. The provider of this warranty is sometimes referred to herein as "we."

If you are a consumer, this One-Year Limited Warranty is provided in addition to, and without prejudice to, your consumer rights. For further information on consumer rights in relation to faulty goods please click here.

When you purchase a new or Certified Refurbished Device we warrant the Device against defects in materials and workmanship under ordinary consumer use for one year from the date of original retail purchase. During this warranty period, if a defect arises in the Device, and you follow the instructions for returning the Device, we will at our option, to the extent permitted by law, either (i) repair the Device using either new or refurbished parts, (ii) replace the Device with a new or refurbished Device that is equivalent to the Device to be replaced, or (iii) refund to you all or part of the purchase price of the Device. This limited warranty applies, to the extent permitted by law, to any repair, replacement part or replacement device. All replaced parts and Devices for which a refund is given shall become our property. This limited warranty applies only to hardware components of the Device that are not subject to accident, misuse, neglect, fire or damage from other external causes, alteration, repair or commercial use. However, the preceding sentence should not be read as excluding water damage.

Instructions. For specific instructions about to how to obtain warranty service for your Device, please contact Customer Service by clicking "Contact Us" via www.amazon.com/devicesupport. In general, you will need to deliver your Device in either its original packaging or in equally protective packaging to the address specified by Customer Service. Before you deliver your Device for warranty service, it is your responsibility to remove any removable storage media and back up any data, software or other materials you may have stored or preserved on your Device. It is possible that such storage media, data, software or other materials will be lost or reformatted during service, and we will not be responsible for any such damage or loss.

Limitations. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THE WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND REMEDIES, AND WE SPECIFICALLY DISCLAIM ALL STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. IF WE CANNOT LAWFULLY DISCLAIM STATUTORY OR IMPLIED WARRANTIES, THEN TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL SUCH WARRANTIES SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY AND TO REPAIR OR REPLACEMENT SERVICE.

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG A STATUTORY OR IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY. IN SOME JURISDICTIONS THE FOREGOING LIMITATION DOES NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSS NEGLIGENT ACTS AND/OR OMISSIONS, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF DIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS "LIMITATIONS" SECTION DOES NOT APPLY TO CUSTOMERS IN THE EUROPEAN UNION AND THE UNITED KINGDOM.

This limited warranty gives you specific rights. If you are a consumer, you may have additional rights under applicable law, and this limited warranty is provided in addition to, and without prejudice to, your consumer rights.

Additional Information; Other Language Versions

You can find the Kindle Terms of Use, Kindle Store Terms of Use, One-Year Limited Warranty, Customer Service contact information, and other applicable terms and Device information (including in other languages) at www.amazon.com/devicesupport.

Czy ta informacja była pomocna?

Dziękujemy za opinię.

Wybierz opcję, która najlepiej opisuje te informacje:

Dziękujemy. Nie możemy bezpośrednio odpowiedzieć na Twoją opinię, ale użyjemy tych informacji, aby poprawić naszą pomoc online.