Regulamin przesyłania treści przeznaczonych do umieszczenia na Kartach Podarunkowych Amazon.pl

Witamy w Amazon. Jeżeli zamierzasz przesyłać Amazon cyfrowe obrazy celem umieszczenia ich na elektronicznym Voucherze Podarunkowym Amazon.pl („Usługa”), musisz zawrzeć niniejszą Umowę.

Zaimek „my” oraz nazwa „Amazon”, ilekroć zostały one użyte w niniejszej Umowie, oznaczają Amazon EU Sarl, natomiast zaimek „Ty” oznacza osobę fizyczną lub podmiot (osobę prawną) przesyłający Amazon materiały. Osoba fizyczna lub podmiot (osoba prawna), który wyraża wolę korzystania z Usługi, powinien zaakceptować warunki niniejszej Umowy bez jakiejkolwiek zmiany. KLIKAJĄC PRZYCISK „AKCEPTUJĘ WARUNKI” WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, WARUNKÓW UŻYTKOWANIA I WARUNKÓW SPRZEDAŻY, WARUNKÓW KORZYSTANIA Z KART PODARUNKOWYCH AMAZON.PL ORAZ WSZELKICH SPECYFIKACJI I WYTYCZNYCH. Zob. Informacja o Prywatności Amazon.


 1. Uprawnienia. Materiałami, które nadsyłasz w celu wykonania Usługi, mogą być wyłącznie Materiały, do których posiadasz prawa własności intelektualnej. Innymi słowy, jeżeli przesyłasz nam cyfrowy obraz , musisz posiadać wszelkie prawa do takiego obrazu albo upoważnienie osoby, która jest właścicielem takich praw. Możliwość korzystania z Usługi jest ograniczona wyłącznie do osób, które posiadają zdolność do zawierania i sporządzania umów zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Osoby niepełnoletnie nie mogą przesyłać Materiałów na potrzeby wykonania Usługi.
 2. Definicje. Na potrzeby niniejszej Umowy (a) "Podmioty Powiązane" oznaczają dowolny podmiot kontrolujący lub kontrolowany przez Amazon bądź pozostający wraz z Amazon pod wspólną kontrolą, (b) "Materiały" oznaczają wszelkie treści, które przesyłasz Amazon, w tym wszelkie fotografie, ilustracje, materiały graficzne i tekstowe, a (c) "Media" oznaczają wszelkie środki przekazywania informacji, niezależnie od tego, czy są one znane obecnie, czy zostaną wynalezione w przyszłości.
 3. Udzielenie licencji na Materiały. Niniejszym udzielasz Amazon oraz Podmiotom Powiązanym i sublicencjobiorcom Amazon nieograniczonego terytorialnie, niewyłącznego, nieodpłatnego i bezterminowego prawa i licencji na (a) zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, przekazywanie, publiczne wykonywanie i publiczne wystawianie Materiałów, w całości lub w części, w dowolny sposób i przy pomocy dowolnych Mediów, (b) dokonywanie modyfikacji, adaptacji i przekładów oraz sporządzanie opracowań Materiałów, w całości lub w części, w dowolny sposób i przy pomocy dowolnych Mediów, oraz (c) udzielanie podlicencji na powyższe prawa, w całości lub w części, dowolnej osobie trzeciej, odpłatnie lub nieodpłatnie.
 4. Licencja na korzystanie z nazwy, znaków towarowych i wizerunków. Niniejszym udzielasz Amazon oraz Podmiotom Powiązanym i podlicencjobiorcom Amazon nieograniczonego terytorialnie, niewyłącznego, nieodpłatnego i bezterminowego prawa i licencji na korzystanie ze wszelkich znaków towarowych, nazw handlowych oraz nazwisk i wizerunków wszelkich osób, które pojawiają się w treści Materiałów.
 5. Karty podarunkowe Amazon.pl. Karty Podarunkowe Amazon.pl podlegają dodatkowym Warunkom ("Warunki korzystania z Kart Podarunkowych"). Przesyłając obraz (zdjęcie) i nabywając Kartę Podarunkową Amazon.pl, wyrażasz zgodę na przestrzeganie powyższych Warunków korzystania z Kart Podarunkowych.
 6. Specyfikacje i Wytyczne. Wyrażasz zgodę na przesyłanie nam Materiałów zgodnie ze wszelkimi wytycznymi dotyczącymi korzystania z Usługi zamieszczonymi na stronie internetowej Amazon lub przekazanymi Ci w inny sposób ("Wytyczne"), z uwzględnieniem wszelkich zmian, jakie mogą zostać do nich wprowadzone w przyszłości.
 7. Oświadczenia, zapewnienia i zobowiązania odszkodowawcze. Oświadczasz i zapewniasz Amazon oraz Podmioty Powiązane Amazon, że (a) posiadasz prawo, umocowanie i upoważnienie wymagane do zawarcia niniejszej Umowy, pełnego wykonania Twoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz udzielenia licencji wskazanych w Punktach 3 i 4 powyżej, (b) będziesz w pełni przestrzegać wszystkich warunków niniejszej Umowy, (c) ani Materiały, które nadsyłasz do Amazon, ani fakt wykonywania przez Amazon lub Podmioty Powiązane Amazon praw przysługujących im na podstawie niniejszej Umowy nie będą stanowić naruszenia ani przywłaszczenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw do znaków towarowych, majątkowych lub osobistych praw autorskich lub praw do wizerunku jakiejkolwiek osoby trzeciej, (d) posiadasz wszelkie prawa wymagane do zwielokrotniania, rozpowszechniania, przekazywania, publicznego wykonywania i publicznego wystawiania Materiałów oraz korzystania z nich przez Amazon i Podmioty Powiązane Amazon innymi sposobami, dozwolonymi niniejszą Umową, (e) Materiały nie zawierają treści o charakterze pornograficznym, nieprzyzwoitym, oszczerczym, zniesławiającym lub szkodliwym ani treści w inny sposób niezgodnych z prawem, oraz (f) wszystkie przedstawione przez Ciebie oświadczenia dotyczące stanu faktycznego są prawidłowe i nie wprowadzają w błąd. Możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu naruszenia wszelkich oświadczeń lub zapewnień określonych w niniejszym punkcie, zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub karnego, w zależności od sytuacji.
 8. Ograniczenia. Zobowiązujesz się, że nie będziesz przesyłać Materiałów zawierających treści niezgodne z prawem, pornograficzne, oszczercze, zniesławiające, szkodliwe, nieprzyzwoite bądź niedopuszczalne ze względu na zawarty w nich przekaz o charakterze rasowym, etnicznym lub innym, ani też materiałów, które w inny sposób naruszają ogólne standardy społecznościowe Amazon. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub odmowy udostępnienia wszelkich Materiałów, co do których według naszego wyłącznego uznania stwierdzimy, że naruszają one warunki niniejszej Umowy, obowiązujące przepisy prawa lub nasze standardy społecznościowe. Zobowiązujesz się, że nie będziesz nadsyłać, zamieszczać, wysyłać pocztą elektroniczną ani w inny sposób przekazywać nam lub naszym Podmiotom Powiązanym Materiałów zawierających oprogramowanie wirusowe bądź dowolne inne kody, pliki lub programy komputerowe mające na celu zakłócenie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego bądź urządzeń telekomunikacyjnych.
 9. Brak zobowiązania. Jakkolwiek mamy prawo wykorzystywania Twoich Materiałów w Usłudze oraz umieszczenia ich w dowolnych Mediach, nie mamy takiego obowiązku. Mamy prawo zgodnie z naszym wyłącznym uznaniem oraz z dowolnej przyczyny odmówić przyjęcia Materiałów lub usunąć je z naszej Usługi w dowolnym czasie.
 10. Zmiany Umowy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany dowolnego z warunków niniejszej Umowy oraz dowolnych specyfikacji lub Wytycznych dotyczących Usługi. Będziesz podlegać warunkom, wszelkim specyfikacjom lub Wytycznym dotyczącym Usługi obowiązującym w chwili przesłania przez Ciebie Materiałów do Usługi, chyba że zmiana warunków niniejszej Umowy lub specyfikacji lub Wytycznych dotyczących Usługi będzie wymagana na podstawie przepisów prawa lub przez właściwy organ państwowy (w którym to przypadku może ona obowiązywać w odniesieniu do Materiałów przekazanych przed wejściem w życie danej zmiany).
 11. Własność intelektualna Amazon. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie masz prawa korzystać z naszej własności intelektualnej, w tym między innymi z naszych znaków towarowych, nazw handlowych, przedmiotów wzornictwa przemysłowego i layoutów produktów i usług Amazon lub materiałów chronionych prawami autorskimi w jakikolwiek sposób.
 12. Komunikacja. Amazon i Podmioty Powiązane Amazon mogą komunikować się z Tobą w związku z Usługą drogą elektroniczną lub przy pomocy innych Mediów, a Ty wyrażasz zgodę na taką formę komunikacji niezależnie od jakichkolwiek „Preferencji dotyczących komunikacji" "(Customer Communication Preferences)" (bądź podobnych preferencji lub wniosków) wskazanych przez Ciebie na stronach internetowych Amazon lub Podmiotów Powiązanych Amazon bądź przy pomocy dowolnych innych środków.
 13. Wyłączenie odpowiedzialności. W ZAKRESIE NASZYCH RELACJI Z PROFESJONALISTAMI (PRZEDSIĘBIORCAMI), W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, AMAZON I PODMIOTY POWIĄZANE AMAZON NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, POWIĄZANE LUB NASTĘPCZE (W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU NARUSZENIA UMOWY LUB ZAPEWNIENIA, NA SKUTEK ZANIEDBANIA LUB NA GRUNCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ) WYNIKŁE Z NINIEJSZEJ MOWY LUB POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z NIĄ, NAWET W SYTUACJI, GDY ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI (BĄDŹ WIEDZIELIŚMY LUB POWINNIŚMY WIEDZIEĆ) O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
 14. Zastrzeżenie prawne. W ZAKRESIE NASZYCH RELACJI Z PROFESJONALISTAMI (PRZEDSIĘBIORCAMI) AMAZON ŚWIADCZY USŁUGĘ W STANIE, W JAKIM ONA JEST („AS IS”), BEZ UDZIELANIA JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI.
 15. Postanowienia różne. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie masz prawa dokonać cesji niniejszej Umowy, czy to z mocy prawa, czy też na innej podstawie. Z zastrzeżeniem powyższego ograniczenia, prawa i zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy dotyczyć będą stron oraz ich odpowiednich następców prawnych i dozwolonych cesjonariuszy, wobec których będzie można dochodzić ich wykonania. Brak dochodzenia z naszej strony ścisłego przestrzegania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie oznacza zrzeczenia się przez nas prawa do dochodzenia przestrzegania danego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy w późniejszym terminie. Warunki Użytkowania i Warunki Sprzedaży oraz niniejsze Wytyczne korzystania z usługi (z uwzględnieniem wszelkich przyszłych zmian) zostają włączone do niniejszej Umowy poprzez odniesienie.

Czy ta informacja była pomocna?

Dziękujemy za opinię.

Wybierz opcję, która najlepiej opisuje te informacje:

Dziękujemy. Nie możemy bezpośrednio odpowiedzieć na Twoją opinię, ale użyjemy tych informacji, aby poprawić naszą pomoc online.